تبلیغات
نمایشنامه - برتولت برشت نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و نظریه پرداز آلمانی: تضا
نمایشنامه
آموزش نمایشنامه نویسی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

برتولت برشت در مقام نمایشنامه نویس به شكلی عریان و پرشور «بورژواهای خودپسند» و «شكم سیر» و ریاكاری اخلاقی آنها را به باد انتقاد گرفت.
    او فرزند یك كارخانه دار بود، در مونیخ علوم طبیعی و پزشكی تحصیل كرد و در پائیز ۱۹۱۸ در یك بیمارستان نظامی خدمت سربازی اش را گذراند. پس از سربازی به تحصیل ادامه داد و پس از آن به عنوان كارشناس نمایشنامه در تئاتر كوچك و خصوصی مونیخ به كار پرداخت.
    در ۱۹۲۴ به برلین نقل مكان كرد و در آنجا هر از چندی به عنوان كارگردان در تئاتر برلین كه مدیرش ماكس راینهارت بود اشتغال داشت. در سال ۱۹۳۳ از مسیر پراگ، وین، سوئیس و فرانسه به دانمارك مهاجرت كرد و در آنجا با مجله ای كه در مسكو چاپ می شد، شروع به همكاری كرد. اقامتش در دانمارك تا سال ۱۹۳۹ به طول انجامید. با شروع جنگ ابتدا به سوئد پناه برد. در ۱۹۴۰ به فنلاند و بالاخره در ۱۹۴۱ به مسكو رفت و بعد از راه ولادی ووستك به كالیفرنیا رفت. در آمریكا در سانتامونیكا، جایی نزدیك هالیوود، اقامت گزید.
    با پایان گرفتن جنگ در سال ۱۹۴۷ به سوئیس رفت و یك سال بعد آلمان شرقی را برای گذراندن بقیه عمرش انتخاب كرد. در آنجا تا زمان مرگش در مقام كارگردان گروه تئاتری «برلینر آنسامبل» كه خود وی پایه گذارش بود، مشغول فعالیت بود. در مجموعه كارهای برشت این ویژگی ها به خوبی دیده می شود. حس همدردی قوی نسبت به «ستمدیدگان»، نفرت عمیق و انقلابی از «سركوبگران بورژوا»، شناختی روشن، اما در عین حال یكسویه از گرایشات ریاكارانه و سوداگرانه انسان ها به طور اعم و همین گرایشات در سرمایه داران به طور اخص و اراده ای قاطع برای زدودن توهمات. برشت با عناصر فوق در آثارش قصد دارد انسان را از خمودگی و احساسات غلطش رها سازد. برشت این داعیه را دارد كه می خواهد با تئاترش «دنیا» را، یعنی به زعم وی مناسبات اجتماعی - اقتصادی را تغییر دهد. او «كاهش مفهوم فردیت» را در دوران توده ها با رها كردن تصور سنتی از قهرمانان دراماتیك و تراژیك در آثارش جلوه گر می كند. شخصیت های نمایشنامه هایش نظیر گالیله، مادر كوراژ، قاضی ازداك هیچ «مشكلی» را حل نمی كنند. آنها «قهرمان های منفی»اند. آنها خودشان را با وضعیت های نامناسب تطبیق می دهند، برای دوام و بقا با این وضعیت ها از در آشتی درمی آیند. برشت در نمایشنامه «در جنگل شهرها» می گوید: «قوی بودن مهم نیست، آنچه اهمیت دارد زنده ماندن است.»
    به باور برشت مفاهیمی چون «تقصیر» و «تراژیك» با دنیای موجود كه دنیایی خالی شده از معناست، تناسبی ندارند. تنها پاسخ درست به این وضعیت به عقیده او «خواست تقلیل یافته انسان ها به بقای صرف» است. به نظر وی سرنوشتی ورای اراده آدم ها وجود ندارد و سرنوشت حاصل رفتار جمعی انسان هاست. در چنین دنیایی پول تنها معیار اخلاقی است. «بزرگ ترین جنایت بی چیزی است.»
    ۴ دوره را می توان در خلاقیت های ادبی برشت بازشناخت: در نخستین دوره كه تا سال ۱۹۳۰ می پاید، او قصد «شوكه كردن» تماشاگران بورژوا را دارد، بویژه با نمایشنامه «اپرای سه پولی». در دومین دوره (تا آغاز مهاجرتش در سال ۱۹۳۳) او كه شدیداً تحت تأثیر ایدئولوژی كمونیستی - ماركسیستی قرار گرفته با نمایشنامه های آموزشی اش قصد دارد از روی صحنه به طبقه كارگر آموزش های عقیدتی لازم برای مبارزه طبقاتی را بدهد.
    سومین دوره كه دوران مهاجرت وی از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ را دربرمی گیرد واجد اوج خلاقیت های برشت است. نمایشنامه های شاخص این دوره اش عبارتند از:«زندگی گالیله»، «زن خوب سچوان»، «مادر كوراژ و فرزندانش»، «ارباب پونتیلاو نوكرش ماتی». در چهارمین دوره كه از سال ۱۹۴۶ تا زمان مرگش به طول می انجامد برشت نمایشنامه «دایره گچی قفقازی» را به صورت داستان می نویسد و عمدتاً وقتش را صرف نگارش دوباره نمایشنامه های پیشین خودش و دیگران می كند.
    بعد از كوشش های اولیه كه در آنها هنوز عناصر اكسپرسیونیستی و بی طرفانه به شكلی بدیع با هم آمیخته اند (نمایشنامه «بعل» در سال ۱۹۱۸ «آوای طبل ها در شب» در سال ،۱۹۲۰ «در جنگل شهرها» در سال ۱۹۲۴؛ «آدم آدم است» در سال ۱۹۲۶) برشت در سال ۱۹۲۸ نمایشنامه معروفش «اپرای سه پولی» را به رشته تحریر درمی آورد. او این اثر را براساس اثر دیگری با نام «اپرای گدایان» اثر نویسنده انگلیسی جان گری كه در سال ۱۷۲۸ منتشر شده بود می نویسد. شخصیت های نمایشنامه كه از اعماق فرودست جامعه لندن هستند به شكل تیپ های مبالغه آمیز از جامعه ای فاسد و منحط به نمایش درمی آیند.
    برشت با استفاده از «آواز» كه در این اثر به شكلی نو مورد استفاده قرار داد، در حین این كه گاه جریان نمایش را قطع می كند، ولی (با موسیقی كورت وایل) به شیوه ای بسیار مؤثر به هم پیوند می دهد. زبان طعنه آمیز و تند و تیز نمایشنامه قرار است تماشاگر را از خواب بیدار كند. (نظیر جمله: «اول لمباندن، بعداً اخلاق»). در به اصطلاح «افه بیگانه سازی»(۱) جنایتكاران نمایشنامه «اپرای سه پولی» به صورت انسان هایی بهتر و حقیقی تر از آدم های عادی به نمایش درمی آیند. نمایشنامه اپراگونه «صعود و سقوط شهر ماهاگونی» با لحنی بی پروا این نكته را به نمایش درمی آورد كه «با پول همه چیز وجود دارد و بدون پول هیچ چیز.» برشت در این نمایشنامه ، در قالب تمثیل، «مدینه فاضله» جامعه سرمایه داری را به شكلی منفی به تصویر می كشد. شهر ماهاگونی را برپایه این اصل بنا نهاده اند كه بتوان در آن، در ازای پول، به همه چیز رسید. بی پولی در این شهر بزرگترین جنایت و كار مردم شهر تنها شكم پرستی و... است. ماهاگونی به دلیل تناقض های درون خودش محكوم به نابودی است.
    در « نمایشنامه های آموزشی» ارزش های هنری تحت الشعاع دكترین سیاسی كه به این آثار باسمه شده اند قرار گرفته و به همین دلیل اهیمت كمتری میان نمایشنامه های برشت دارند. (از جمله این آثار: آن كه گفت آری، آن كه گفت نه، تدبیر). نمایشنامه «زندگی گالیله»، كه او آن را در سال ۱۹۳۹ نوشت و در ۱۹۵۶ تغییراتی در آن داد. گالیله با تكذیبش حقیقت علمی را نفی می كند و بدین طریق امكانش را می یابد كه دست كم به صورت پنهانی به تحقیقاتش ادامه دهد. او آثارش را برای آیندگان از گزند نابودی مصون نگه می دارد. اما با این تكذیب در عین حال كشفش را در دسترس قدرت های غیرقابل مهار قرار می دهد. حال آن كه او می توانست با «مقاومت بسان یك مرد» نوع اجماع فكری و اتحاد دانشمندان را سبب شود تا دانش خود را منحصراً در جهت منفعت بشریت مورد استفاده قرار دهند. در ضمن تسلیم شدن گالیله در برابر دستگاه انگیزاسیون تنها به دلیل «مكر» نیست، بلكه بویژه ترس از شكنجه نیز باعث آن شده است. (از نظر برشت) گالیله آدمی است كه از زندگی لذت می برد و تاب چشم پوشی از پرنده شخصی اش را ندارد. رفتار او فارغ از هرگونه توهمات قهرمانانه است.
    او در نظر برشت «قهرمانی منفی» و یك «جنایتكار اجتماعی» است و اگرچه برشت در نابغه بودن گالیله تردیدی ندارد اما وی را برتر از آدم های بی دست و پا و حقیر طبقات پائین نمی داند (برای مثال شخصیت كراگلر در نمایش نامه «آوای طبل ها در شب»). گالیله نمایش نامه برشت، خود را این گونه ملامت می كند: «من به حرفه ام خیانت كرده ام. آدمی كه چنین كند از اصحاب علم تحمل و شكیبایی نخواهد دید.»
    یكی دیگر از آدم هایی كه همچون گالیله مقاومت را رها كرده است، شخصیت اصلی نمایش نامه «مادر كوراژ و فرزندانش» است. پس زمینه این نمایش نامه جنگ های سی ساله (۲) است. مادر كوراژ اگرچه جنگ را تحقیر می كند و از آن در عذاب است، اما در برابرش مقاومتی نمی كند و به صلاحش هم نیست كه مقاومت كند. او كه از راه همراهی سربازان و فروش وسایل مورد نیازشان به آنها نان می خورد به خوبی می داند كه چگونه باید با تزویر در اتفاقات و درگیری ها گلیم خودش را از آب بیرون بكشد تا كار و كسبش گزندی نبیند. فرزندان او كه از «واقع گرایی» و «عقل معاش» كمتری برخوردارند و دارای خصایل انسانی هستند- بویژه دخترش كاترین كه شخصیت فوق العاده تأثیرگذاری دارد- همگی از میان می روند. این در حالی است كه جنگ با همه بی معنایی ادامه پیدا می كند.
    هزینه بسیار سنگینی كه مادر كوراژ برای معامله مزورانه اش می پردازد جان فرزندانش است.
    در نمایش نامه طنزآمیز «ارباب پونتیلاو نوكرش ماتی» تضاد میان ارباب و نوكر نه با شدت و جدیت «اپرای سه پولی»، بلكه بیشتر با طنزی توأم با خردورزی به بیان درمی آید. نوكر ماتی بی توش و توان نقطه مقابل ارباب پونتیلای سرزنده و پرانرژی است و الگوی بارزی از درماندگی یك فرد از طبقه كارگر را ارائه می دهد.
    نمایش نامه«دایره گچی قفقازی» كه برشت كمی پیش از بازگشتش به اروپا در سال۴۵-۱۹۴۴ به رشته تحریر درآورد در واقع یك نمایش نامه تمثیل گونه است.
    در این اثر ۲ زن در دادگاه مدعی می شوند كه مادر كودكی هستند و قاضی باید بین آنها قضاوت كرده و كودك را به مادر واقعی بسپارد. قاضی دست به عملی نامتعارف می زند و طفل را نه به مادر واقعی اش- ناتلازن فرماندار- كه فاقد احساسات مادرانه است، بلكه به گروشه خدمتكار، دایه طفل، كه احساسات راستین مادرانه دارد، می سپارد. قاضی «ازداك» كه خود از میرزا بنویسی ده شروع كرده و بعدها به مقام قضاوت ارتقا یافته بین تصورات فئودالی و برداشت های انسانی گزینه دوم را برمی گزیند و در قضاوتش راه حلی «عقلانی» را اعمال می كند. اما ازداك از دخالت دادن شخصیتش در قضاوت حقوقی بركنار نمی ماند. نشانه هایی، اگرچه كمرنگ، از حركت برشت به سوی«فردیت» دادن به شخصیت ها در «دایره گچی قفقازی» مشاهده می شود. تئاتر به عقیده برشت باید از محل توهمات به مكان تجارب تبدیل شود. یك شیوه برای نیل به این مقصود «افه بیگانه سازی» است. «افه بیگانه سازی» هدفش این است كه امر غیرچشمگیر را چشمگیر و مهم، امر عادی و مأنوس را مشكوك و نیازمند به تغییر بنمایاند. هسته اساسی «افه بیگانه سازی» تاباندن نوری تازه بر چیزهای روزمره و آشناست تا بدین ترتیب تناقضات نهفته در واقعیت را آشكار گرداند.نوع مطلب : كتاب در مورد سینما و تئاتر، 
برچسب ها : برتولت برشت نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و نظریه پرداز آلمانی: تضا،
لینک های مرتبط :
RANK AB
چهارشنبه 12 تیر 1392
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:52 ب.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من قبل از اینکه مطالب شما را در ذهن داشته باشم
و شما به سادگی فوق العاده است. در واقع آنچه را که شما در اینجا دریافت کرده اید دوست دارم
واقعا مثل آنچه که می گویید و راه که در آن شما آن را می گویند.
شما آن را سرگرم کننده و هنوز هم مراقبت از آن را باقی بماند هوشمندانه.

بی صبرانه منتظرم تا از تو چیزهای بیشتری یاد بگیرم. این واقعا یک وب سایت عالی است.
جمعه 4 اسفند 1396 03:34 ق.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم زمانی که وب سایت خود را تغییر می دهید، شاگردی کنم
چگونه می توانم برای یک سایت وبلاگ مشترک شوید؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما مفهوم روشن واضح داده ام
دوشنبه 30 بهمن 1396 10:15 ب.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تردید کردم
و می خواست بگوید من واقعا از پست وبلاگ های شما لذت بردم.

در هر صورت من به فید RSS شما اشتراک می کنم و امیدوارم دوباره به زودی نوشتید!
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:36 ب.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ خوبی بنویسم! من یک سوال سریع داشتم که می خواهم بپرسم آیا شما آن را نمی فهمید.
من کنجکاو بودم که بدانم چطور خودتان را متمرکز کرده اید و قبل از نوشتن ذهن خود را پاک کنید.

من وقت دشواری داشتم که ذهنم را در افکارم بیرون کنم.
من واقعا از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد
ابتدا 10 تا 15 دقیقه به طور معمول از بین می رود و فقط سعی دارد چگونگی تشخیص آن را توضیح دهد
شروع. هر توصیه یا راهنمایی؟ به سلامتی!
پنجشنبه 7 دی 1396 06:21 ب.ظ
وقتی کسی پاراگراف را می نویسد، فکر می کند که یک کاربر در مغز خودش چکار می کند که کاربر می تواند از آن آگاه باشد.
به همین دلیل است که این مقاله کامل است.
با تشکر!
سه شنبه 21 آذر 1396 08:39 ب.ظ
آیا تا به حال در مورد اضافه کردن کمی توجه کرده اید؟
بیش از فقط مقالات شما؟ منظور من اینست، چیزی که شما میگویید مهم و همه چیز است.
با این حال تصور کنید اگر شما برخی از گرافیک های عالی و یا کلیپ های ویدئویی را به آن اضافه کنید
پست های شما بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است اما با عکس ها و کلیپ ها، این سایت می تواند بدون شک یکی از سودمند ترین آن ها باشد
موقعیت مناسب، جایگاه. وبلاگ فوق العاده!
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:58 ب.ظ
It's actually a great and useful piece of information.
I'm glad that you shared this useful information with us.

Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
چهارشنبه 15 آذر 1396 11:24 ب.ظ
سلام، پس از خواندن این مقاله قابل توجه من خیلی خوشحالم که به اشتراک گذاری آشنایی من در اینجا با همسران.
سه شنبه 9 آبان 1396 11:28 ب.ظ
I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts
on this kind of area . Exploring in Yahoo I
at last stumbled upon this site. Studying this information So
i'm happy to show that I have a very just right uncanny feeling I discovered
just what I needed. I so much definitely will make
certain to do not disregard this web site and provides it a glance on a constant basis.
دوشنبه 8 آبان 1396 08:42 ب.ظ
سلام ببخشید دیگه سبک داستان داستان شما شوخ طبعی است
انجام کارهای شما را ادامه دهید
دوشنبه 8 آبان 1396 06:05 ق.ظ
این یک پاراگراف فوق العاده برای همه مردم اینترنت است. من از آن مطمئن خواهم شد.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:54 ق.ظ
سلام، بله این پاراگراف واقعا خوب است و بسیاری از چیزها را از آن یاد گرفته ام
آن را در مورد وبلاگ نویسی. با تشکر.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:03 ق.ظ
در واقع یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من
خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید. لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این.
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
دوشنبه 8 آبان 1396 04:46 ق.ظ
سلام به شما اجازه می دانم که چه میزبان وب را استفاده می کنید؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر وب مختلف بارگذاری کرده ام و باید این را بگویم
وبلاگ بارها خیلی سریع تر و بیشتر. آیا می توانید خوب را توصیه کنید
ارائه دهنده اینترنت میزبانی وب در قیمت صادقانه؟ به سلامتی،
من از آن قدردانی میکنم
دوشنبه 8 آبان 1396 04:14 ق.ظ
وبلاگ شیرین! من آن را در جستجو در یاهو پیدا کردم.

آیا شما هر گونه پیشنهاد در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟
من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!

قدردانی آن
شنبه 29 مهر 1396 09:13 ب.ظ
همانطور که من این قطعه را پیدا کردم بسیار مشکل است برای پیدا کردن هر موضوع در شبکه در مقایسه با کتاب های درسی
از نوشتن در این وب سایت.
شنبه 15 مهر 1396 03:39 ب.ظ
وب سایت فوق العاده تعداد زیادی اطلاعات به درد بخور اینجاست.
من آن را به چند pals فرستاده و همچنین به اشتراک گذاری در خوشمزه است.
و مطمئنا، از تلاش شما سپاسگزاریم.
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:47 ق.ظ
I visit each day some web sites and information sites to read content, however this website presents quality based
writing.
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:53 ب.ظ
Greetings! Very useful advice within this article! It's the little changes that
produce the biggest changes. Thanks for sharing!
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:59 ق.ظ
fantastic points altogether, you just received a new reader.
What might you recommend about your publish that you simply made a few days ago?
Any certain?
شنبه 14 مرداد 1396 04:50 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account
your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
quickly.
شنبه 7 مرداد 1396 11:52 ق.ظ
Great article! We will be linking to this great content on our website.

Keep up the good writing.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:59 ق.ظ
Hey There. I discovered your weblog using msn. This is an extremely smartly
written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful info.
Thank you for the post. I'll certainly return.
پنجشنبه 17 فروردین 1396 04:03 ب.ظ
If you wish for to grow your know-how only keep visiting this
web site and be updated with the latest news posted here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی